• Giải thuật tối ưu hóa mới giữa DE và SOS cho bài toán thiết kế kết cấu giàn

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Văn Sỹ
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B04

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác