• Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ của bôi trơn tối thiểu (MQL) có sử dụng dung dịch nano đến quá trình phay cứng thép

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Trần Thế Long
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B03

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác