• Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực, lưu lượng dòng khí và nồng độ hạt nano đến quá trình khoan thép Hardox 500 sử dụng phương pháp bôi trơn làm nguội tối thiểu (MQCL).

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Phạm Quang Đồng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B02

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác