• Tối ưu hóa quá trình tiện cứng sử dụng phương pháp bôi trơn làm nguội tối thiểu (MQL) với dung dịch có trộn bột nano MoS2

  • Chủ nhiệm
    : TS. Ngô Minh Tuấn
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B01

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác