• Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Nhà máy luyện gang - Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

  • Chủ nhiệm
    : Dương Thị Lý, K185510604030
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-131

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác