• Ứng dụng thiết bị giao tiếp HMI Weintek đảo chiều động cơ trộn hóa chất

  • Chủ nhiệm
    : Cao Nguyễn Minh Trí MSSV: K195520216173
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-130

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác