• Ứng dụng bộ lập trình PLC LOGO 230RCE cho tủ điều khiển chiếu sáng công cộng

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Mạnh Thắng MSSV:K165520114130
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-128

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác