• Phục hồi mạch điện điều khiển cho máy tiện T6M16 số 2 tại xưởng cơ khí - Trung tâm Thực nghiệm

  • Chủ nhiệm
    : Vàng Thị Hương MSSV: 114116002
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-127

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác