• Thiết kế và chế tạo mô hình máy trộn bột mì trục đứng.

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Văn Cường MSSV: 175520103101
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-125

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác