• Nghiên cứu hệ thống thủy lực trên máy ủi

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Công Hoàng , MSSV: K185510205150
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-123

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác