• Nghiên cứu đặc tính của bơm thủy lực trên máy công trình

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Công Hồng, MSSV:K175510205020
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-122

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác