• Nghiên cứu hệ thống thủy lực trên máy xúc 1 gầu

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Huy Hoàng, MSSV: K175510205003
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-121

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác