• Phân tích sự phát thải của động động cơ đốt trong sử dụng khí Hyđrô và hỗn hợp khí giàu khí Hyđrô đến môi trường

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Tiến Tùng K155510205056
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-119

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác