• Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu Natural Gas/Diesel sử dụng trong động cơ đốt trong đến sự thân thiện môi trường

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Văn Sang K175510205122
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-118

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác