• Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả của hệ thống bôi trơn động cơ đốt trong

  • Chủ nhiệm
    : Đào Xuân Hòa MSSV: K185510205057
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-117

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác