• Phân tích các chu trình nhiệt động học áp dụng trong động cơ đốt trong

  • Chủ nhiệm
    : Đinh Minh Hoàng MSSV: K175510205070
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-116

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác