• Nghiên cứu nâng cao hiệu quả của van hằng nhiệt trong hệ thống làm mát động cơ đốt trong

  • Chủ nhiệm
    : Lê Việt Anh MSSV: K175510205003
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-115

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác