• Nghiên cứu nâng cao kỹ năng chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa gầm ô tô cho sinh viên ngành ô tô

  • Chủ nhiệm
    : Bùi Quý Lương MSSV: K175510205028
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-114

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác