• Nghiên cứu nâng cao kỹ năng chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ ô tô cho sinh viên ngành ô tô

  • Chủ nhiệm
    : Mưu Văn Tâm MSSV: K175510205094
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-113

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác