• Nghiên cứu ứng dụng Carsim trong mô phỏng và phát triển phương tiện giao thông

  • Chủ nhiệm
    : Ma Khắc Linh MSSV: K175510205026
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-111

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác