• Mô hình hóa và phân tích hệ thống treo xe ô tô sử dụng bộ điều khiển toàn phương tuyến tính

  • Chủ nhiệm
    : Phạm Thị Loan MSSV: K195510205054
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-110

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác