• Phân tích hiệu suất của hệ thống treo bán tích cực với điều khiển mờ

  • Chủ nhiệm
    : Đinh Hữu Định MSSV: K195510205054
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-109

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác