• Nghiên cứu nâng cao hiệu quả hệ thống sấy hỗ trợ khởi động động cơ Diesel

  • Chủ nhiệm
    : Lê Thông Cẩn MSSV: K175510205003
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-108

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác