• Nghiên cứu nâng cao hiệu quả hệ thống làm mát động cơ đốt trong

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Văn Quốc Khánh MSSV: K185510205107
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-107

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác