• Nghiên cứu nâng cao hiệu quả hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

  • Chủ nhiệm
    : Vi Thế Anh MSSV: K185510205156
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-106

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác