• Phân tích ảnh hưởng của hệ thống treo cabin đến độ êm dịu người điều khiển xe tải

  • Chủ nhiệm
    : Vũ Đình Viên MSSV: K185520116027
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-105

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác