• Phân tích ảnh hưởng của hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động xe khách

  • Chủ nhiệm
    : Phùng Thị Thu Hiền MSSV: K185510205055
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-104

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác