• Phân tích hiệu quả hệ thống treo xe khách đến độ êm dịu chuyển động của ô tô

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Xuân Khanh MSSV: K175510205077
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-103

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác