• Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống treo ô tô du lịch

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Trọng Hiếu; MSSV: K195510205064
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-102

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác