• Nghiên cứu và khai thác thiết bị phân tích khí xả động cơ OPUS400

  • Chủ nhiệm
    : Lưu Văn Hùng; MSSV: K175510205112
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-101

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác