• Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống lái ô tô tải

  • Chủ nhiệm
    : Lại Thế Mạnh, MSSV: K185520116041
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-100

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác