• So sánh tiêu chuẩn tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn Việt Nam 2737-1995 với tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASCE 07-2010

  • Chủ nhiệm
    : Trần Duy Chiến MSSV: K185580201002
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-99

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác