• Nghiên cứu tính toán khung thép nhà công nghiệp một tầng có tiết diện cột và xà thay đổi theo quy phạm Mỹ

  • Chủ nhiệm
    : Đỗ Hồng Sơn MSSV: K175580201015
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-98

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác