• Nghiên cứu về vật liệu kính xây dựng và ứng dụng ở Thành phố Thái Nguyên

  • Chủ nhiệm
    : Phạm Văn Long MSSV: K175580201010
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-97

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác