• Lựa chọn giải pháp thông gió tự nhiên cho nhà ống

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Duy Tuấn MSSV: K195580201013
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-96

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác