• Ứng dụng chương trình phần mềm SWMM để đánh giá hệ thống thoát nước dọc trục đường Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Quang Thọ MSSV: K195580201012
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-95

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác