• Nghiên cứu mô hình nhà ở thông minh ở Việt Nam

  • Chủ nhiệm
    : Dương Thanh Hưởng MSSV: K175580201018
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-94

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác