• Nghiên cứu so sánh một vài kết cấu dầm chuyển ảnh hưởng tới sự làm việc của hệ kết cấu nhà cao tầng

  • Chủ nhiệm
    : Vũ Tiến Dũng MSSV: K175580201005
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-93

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác