• Đề xuất một số phương pháp tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình tại Tp Thái Nguyên theo xu hướng Kiến trúc bền vững

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Hồng Minh MSSV: K175580201005
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-92

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác