• Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với đồ án quy hoạch đô thị thành phố Thái Nguyên hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

  • Chủ nhiệm
    : Đặng Văn Hiếu MSSV: K165580201006
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-91

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác