• Nghiên cứu ứng xử của khung phẳng bê tông cốt thép có tường xây chèn

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Thị Thùy Linh MSSV: K175580201009
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-90

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác