• Nghiên cứu gia cường kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm Composite

  • Chủ nhiệm
    : Hoàng Mai Hương MSSV: K175580201008
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-89

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác