• Sử dụng phần mềm Autodesk Inventor cho mô phỏng động học, động lực học cơ cấu phẳng

  • Chủ nhiệm
    : Hoàng Quang Ninh K175520103032 Nguyễn Tiến Lâm K175520103022
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-88

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác