• Khảo sát và xây dựng bài thí nghiệm "Sự hòa tan, hiệu ứng nhiệt của quá trình hòa tan"

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Trung Đức; MSSV: K195520103117
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-84

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác