• “Thực trạng và giải pháp thu hút sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện cho sinh viên trường Đại học KTCN”

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Thành Nam - MSSV: K195520216035
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-83

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác