• Nghiên cứu, thiết kế mạng cảm biến zigbee

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Thế Đức, MSSV: K165905228005
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-85

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác