• Nghiên cứu hệ điều hành thời gian thực (FreeRTOS) cho vi điều khiển stm32

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Văn Hải, MSSV: K175905228004
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-83

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác