• Thay thế hệ phi tuyến SISO bằng mạng Nơ ron nhân tạo

  • Chủ nhiệm
    : Nịnh Phương Lan K185510301019
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-82

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác