• Nghiên cứu, giải mã và thiết kế hệ thống mạ phủ kim loại trên bề mặt các chi tiết máy phục vụ công tác thực hành, thí nghiệm và học tập

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Văn Cường; K185510202010
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-79

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác