• Tính toán, thiết kế máy khoan cải tiến có khả năng mở rộng tầm với phục vụ công tác thực hành, thí nghiệm và học tập

  • Chủ nhiệm
    : Vũ Xuân Hậu; K175510202003
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-78

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác